1. Myśliwiec A, Plinta R, Saulicz E, Olesińska- Myśliwiec S. Realizacja misji Olimpiad Specjalnych na przykładzie działalności Sekcji Terenowej „Promyk” w Rybniku. Annales Medicina Sectio D; Vol. LX, SUPPL.XVI, N4, Lublin 2005: 34-42
 2. Plinta R, Saulicz E, Sobiecka J, Myśliwiec A. Uprawianie sportu na wózkach jako czynnik poprawiający zdolności lokomocyjne osób niepełnosprawnych, Annales Medicina Sectio D. Vol. LX, SUPPL.XVI,N4, Lublin 2005, s 374-377.
 3. Myśliwiec A., Plinta R., Saulicz E, Olesińska- Myśliwiec S. The motor activity training program as a way of activation the persons with a deep degree mental handicap, Eucrasia, vol. 9, Katowice 2005, s 87-90
 4. Myśliwiec A, Saulicz E, Olesińska- Myśliwiec S. Physical activity of children with a mental handicap based on the movement of Special Olympics, Eucrasia, vol. 9, Katowice 2005, s 115-118
 5. Knapik H, Wieczorek W, Myśliwiec A. Ice skating as an education exercise for autistic children. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medicina Sectio D, Vol. 62, suppl. 13, nr 3, 2007, s 352-355
 6. Myśliwiec A, Saulicz E, Plinta R, Wieczorek W. Program Zdrowi Sportowcy Olimpiad Specjalnych jednym z ważnych elementów profilaktyki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Zmaganie się z niepełnosprawnością. Red: Jerzy Rottermund. Impuls, 9, 2009, s 39-45
 7. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M. Prozdrowotne rola programu Zdrowi Sportowcy Olimpiad Specjalnych na przykładzie oceny postawy ciała-doniesienia wstępne. W: Zmaganie się z niepełnosprawnością. Red: Jerzy Rottermund. Impuls, 9, 2009, s 47-54.
 8. Kuszewski M, Saulicz E, Myśliwiec A, Knapik A, Wolny T. The role of passive stiffness of the hamstring muscles In body stability process. Fizjoterapia Polska, 9(3), 2009, s 195-201.
 9. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Kuszewski M, Myśliwiec A. Subjective assessment of the effects of different approaches to rehabilitation of patients after cerebral stroke. Fizjoterapia Polska, 9(3), 2009,s 223-231.
 10. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Walla G, Saulicz M. Wpływ terapeutycznej jazdy konnej na kąty nachylenia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat. Eucrasia, vol. 12, Katowice 2010, s 91-98.
 11. Saulicz M, Saulicz E, Myśliwiec A, Knapik A, Kuszewski M, Jakóbiec K. Wpływ ćwiczeń stabilizacyjnych na stopień dysfunkcji pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Eucrasia, vol. 12, Katowice 2010, s 155-162.
 12. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Knapik A, Olesińska-Myśliwiec S. Olimpiady Specjalne szansą sportowego o pozasportowego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Znaczenia aktywności edukacyjnej i zawodowej w życiu człowieka. Red: Antoni Augustyn, Artur Łacina-Łaniecki. Wydawnictwo AHE, 1, Łodź 2010, s 111-118.
 13. Knapik A, Plinta R, Saulicz E, Myśliwiec A, Rottermund J. Aktywność a samoocena zdrowia kobiet w starszym wieku – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W: Znaczenia aktywności edukacyjnej i zawodowej w życiu człowieka. Red: Antoni Augustyn, Artur Łacina-Łaniecki. Wydawnictwo AHE, 1, Łodź 2010, s 459-466.
 14. Ryngier P, Knapik H,Saulicz E, Myśliwiec A. Wpływ zastosowania wybranych wzorców metody PNF u kwalifikowanych piłkarzy nożnych na kształtowanie się zdolności kinestetycznego różnicowania użycia siły. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Humanistyczny Wymiar Kultury Fizycznej, monografia nr 12/10, 2010, str. 338-355.
 15. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Kokosz M, Gnat R, Wolny T. Zmiany subiektywnego odczucia dolegliwości bólowych u pacjentów z dysfunkcją szyjnego odcinka kręgosłupa usprawnianych wyciągiem Saundersa oraz metodą TENS. Fizjoterapia Polska, 2010;3(4); vol. 10, s 211-221
 16. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Kokosz M, Wolny T. Ocena wpływu wyciągu Saundersa oraz metody TENS na siłę chwytu u pacjentów z dolegliwościami bólowymi szyjnego odcinka kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja, 2011; 13,1: 37-44.
 17. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Myśliwiec A, Kuszewski M. Ocena efektywności metody Butlera na usprawnianie gnozji kończyny górnej niedowładnej u pacjentów w okresie późnym po udarze. Fizjoterapia Polska 2010, 10 (2); 95-102
 18. Knapik A, Rottermund J, Myśliwiec A, Plinta R, Gruca M. Aktywność fizyczna a samoocena zdrowia osób w starszym wieku. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011; 9(2): 195-203
 19. Wolny T, Saulicz E, Myśliwiec A, Kuszewski M, Kokosz M. Badania ultrasonograficzne i sonofeedback w fizjoterapii. Rehabilitacja w praktyce, 2011; 6: 12-15.
 20. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Kuszewski M, Myśliwiec A. Der einfluss der methode PNF auf verteilung des korpergrwichts Und die fortewegung von patienten im paten stadium nach einem schlaganfall. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmagazin, Kurortmedizin, 2011; 21(5):220-226.
 21. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Knapik A, Walla G, Saulicz M. Jakość wybranych świadczeń medycznych na przykładzie Polski południowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w opinii ich rodziców. Wiadomości Lekarskie, 2011; 64(3): 159-163.
 22. Kuszewski M, Saulicz E, Myśliwiec A, Wolny T, Knapik A. Ocena wpływu stosowania autostretchingu na zmiany długości funkcjonalnej mięśni kulszowo-goleniowej mierzonej testem dopełnienia kąta. Fizjoterapia Polska, 2011; 11(1): 48-47
 23. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Myśliwiec A, Kuszewski M. Wpływ metody PNF na poziom spastyczności u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska, 2011; 11(1): 1-8
 24. Kuc E, Wolny T, Saulicz E, Kuszewski M, Myśliwiec A, Kokosz M. Wpływ rehabilitacji na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów z zespołem zaniedbywania jednostronnego. [abstrakt] Fizjoterapia Polska, 2011; 11 suppl. 1: 78-79.
 25. Wolny T, Halicki Ł, Saulicz E., Kuszewski M, Myśliwiec A, Kokosz M. Wpływ terapii opartej o neuromobilizacje napięciowe i ślizgowe na stan kliniczny pacjentów z Zespołem Cieśni Nadgarstka. [abstrakt] Fizjoterapia Polska, 2011; 11, suppl. 1: 81-82.
 26. Myśliwiec A, Bielawski J, Knapik A, Rottermund J, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T. Wpływ wspinaczki rekreacyjnej na zmianę wybranych parametrów u osoby po przebytym udarze mózgu – opis przypadku. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011; 9 (3): 384-393.
 27. Knapik A, Saulicz E, Myśliwiec A, Kuszewski M. Analiza poziomu gibkości kręgosłupa młodych kobiet i mężczyzn w świetle parametrów morfologicznych i aktywności ruchowej. W: Naukovij Casopis. – Kijów: [B.w] 2011 – Naukovo-pedagogicni problemi fizicnoj kulturi: Fizicna kultura i sport. Seria;15, T.13: 796-801
 28. Myśliwiec A, Kuszewski M, Saulicz E, Wieczorek W., Żero P, Saulicz M, Olesińska-Myśliwiec S. Contemporary views on the metods of therapeutical work with children cri du chat syndrome. W: Prophylaxis therapy and rehabilitation: the role of human factor/ red Lesław Niebrój, Maria Kosińska, Katowice: Media Silesia, 2011. – (Eucrasia; vol. 13): 97-101
 29. Kuszewski M, Myśliwiec A, Saulicz E, Knapik A, Walla G, Saulicz M. Lenght of selected Lower extremities muscles and the sport discipline In intellectually disebled person. W: Prophylaxis therapy and rehabilitation: the role of human factor/ red Lesław Niebrój, Maria Kosińska, Katowice: Media Silesia, 2011. – (Eucrasia; vol. 13): 81-86
 30. Ryngier P, Knapik H, Kowalski P, Myśliwiec A. Ocena przydatności zastosowania wybranych technik poizometrycznej relaksacji mięśni u piłkarzy nożnych. Naukovij Casopis. – Kijów: [B.w] 2011 – Naukovo-pedagogicni problemi fizicnoj kulturi: Fizicna kultura i sport. Seria;15, T.13: 759-795
 31. Myśliwiec A, Knapik H, Mikołajewski G, Saulicz E, Knapik A, Kuszewski M, Wolny T. Ocena wybranych parametrów funkcjonalnych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową uczestniczących w obozie Aktywnej Rehabilitacji. Naukovij Casopis. – Kijów: [B.w] 2011 – Naukovo-pedagogicni problemi fizicnoj kulturi: Fizicna kultura i sport. Ministerstvo osviti i nauki, molodi ta sporu Ukraini; Nacionanij Pedagogocnij Univesitet imeni M.P. Dramoganova.Seria;15, T.13:152-156
 32. Knapik A, Rottermund J, Myśliwiec A, Gruca M. Poziom wiedzy i zachowania w zakresie profilaktyki raka piersi uczennic szkół ponadgimnazjalnych. W: Prophylaxis therapy and rehabilitation: the role of human factor/ red Lesław Niebrój, Maria Kosińska, Katowice: Media Silesia, 2011. – (Eucrasia; vol. 13):39-46
 33. Myśliwiec A, Knapik H, Pasek A, Kuszewski M, Saulicz M, Ryngier P, Wolny T. Rehabilitation of patients with the Klinefelter’s syndrome – review of availible literature. W: Humanities dimension of physiotherapy, rehabilitation, nursing and public health. Red. Iwona Czerwieńska-Pawluk, Walery Żukow. Radom, University In Radom: Radom University, 2011: 89-99
 34. Rottermund J, Knapik A, Myśliwiec A. Sprzęt ortopedyczny w przemieszczaniu się osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym. W: Prophylaxis therapy and rehabilitation: the role of human factor/ red Lesław Niebrój, Maria Kosińska, Katowice: Media Silesia, 2011. – (Eucrasia; vol. 13): 117-127
 35. Ryngier P, Knapik H, Pater S, Myśliwiec A. Trening siłowy a ćwiczenia stabilizacyjne w przygotowaniu motorycznym piłkarzy nożnych. Naukovij Casopis. – Kijów: [B.w] 2011 – Naukovo-pedagogicni problemi fizicnoj kulturi: Fizicna kultura i sport. Ministerstvo osviti i nauki, molodi ta sporu Ukraini; Nacionanij Pedagogocnij Univesitet imeni M.P. Dramoganova.Seria;15, T.13: 753-758
 36. Rottermund J, Knapik A, Myśliwiec A, Gruca M. Verbal and non-verbal Communications In therapeutic process. W: Prophylaxis therapy and rehabilitation: the role of human factor/ red Lesław Niebrój, Maria Kosińska, Katowice: Media Silesia, 2011. – (Eucrasia; vol. 13): 129-135
 37. Knapik A, Rottermund J, Myśliwiec A, Plinta R, Gruca M. W poszukiwaniu związków aktywności fizycznej z samooceną zdrowia osób w starszym wieku. W: Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego: streszczenia; IV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 2012: 34
 38. Ryngier P, Knapik H, Nikoniuk A, Myśliwiec A. Zastosowanie metody PNF w leczeniu skolioz dwułukowych. W Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, turystyki i rekreacji. Red. Iwona Czerwińska-Pawluk, Walery Żukow. Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu – Radom, 2011: 129-141
 39. Knapik A, Saulicz E, Kuszewski M, Myśliwiec A, Rottermund J. Poziom kinezjofobii na przykładzie mieszkańców Polski – różnice dymorficzne. . W: Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego: streszczenia; IV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 2012: 49-50
 40. Rottermund J, Knapik A, Myśliwiec A. Zaburzenia konwersyjne – opis przypadku. Journal of Ecology and Health, 2012; 116 (1): 39-46.
 41. Kokosz M, Saulicz E, Wolny T, Saulicz M, Myśliwiec A, Gębala Ł, Mokrus O, Linek P. Siła i różnicowanie kinestetyczne głębokich mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy w subklinicznych dolegliwościach bólowych dolnej części kręgosłupa. Fizjoterapia Polska, 2012; 2(4), vol. 12: 101-111.
 42. Wolny T, Saulicz E, Myśliwiec A, Kuszewski M, Kokosz M. USG-feedback – nowość w polskiej fizjoterapii. Fizjoterapia Polska, 2012, Vol. 12, 4 (4), 293-304;
 43. Myśliwiec A, Knapik A, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T, Poledniok T. Ocena dolegliwości bólowych oraz jakości samopoczucia osób po 50 roku życia posiadających i nieposiadających psa. Journal of Ecology and Health, 2012 Jul-Sep; XVI-3(93): 146-148
 44. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T, Saulicz M, Knapik A. Ocena wpływu wyciągu Saundersa oraz przezskórnej stymulacji nerwowo-mięśniowej na zmianę zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa u pacjentów z dolegliwościami bólowymi. Doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2012, Vol. 14, 515-524.
 45. Wolny T, Saulicz E, Myśliwiec A, Kuszewski M, Knapik A, Rottermund J, Kokosz M, Saulicz M, Linek P. Badania ultrasonograficzne i sonofeedback – nowości w gabinetach fizjoterapii. Naukowyj Casopis Naciaznoho Pedahohicnoho Universytetu imieni Drahomova, 2013, 7, 131-138;
 46. Knapik A, Saulicz E, Rottermund J, Myśliwiec A, Wolny T, Saulicz M, Witanowska J, Warmuz-Wancisiewicz A. Wiek jako determinanta aktywności fizycznej i jej barier – kinezjofobii mieszkańców południowej Polski. Naukowyj Casopis Naciaznoho Pedahohicnoho Universytetu imieni Drahomova, 2013, 7, 333-340;
 47. Wolny T, Saulicz E, Linek P, Myśliwiec A, Kokosz M, Saulicz M, Słomiński P. Efektywność fizjoterapii w leczeniu zespołu bocznego przyparcia rzepki po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2014;16(1):47-55
 48. Knapik A, Saulicz E, Rottermund J, Saulicz M, Myśliwiec A, Linek P. Einfluss von Leistungssport auf die Beweglichkeit in späteren Lebensjahren. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2014, 65(5)16-21;
 49. Knapik A. Saulicz E, Myśliwiec A, Saulicz M., Warmuz-Ancisiewicz A. Motivations and effects of practicing Nordic Walking by elderly people. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2014, Vol. 6, 1, 34-40;
 50. Wolny T, Saulicz E, Myśliwiec A, Kuszewski M, Kokosz M, Saulicz M, Linek P. Effektivität von Neuromobilisation bei Rehabilitation von Störungen der taktilen Diskriminierung der oberen paretischen Extremität bei Patienten in einem späten Zeitpunkt nach Schlaganfall. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin, 2014, 24, 42-47;
 51. Posłuszny A, Myśliwiec A, Saulicz E, Doroniewicz I, Linek P, Wolny T. The occurrence of the cervical pain syndromes in parents of children with physical disability in the population of Poland. Disability and Health Journal, 2014; 8 (2): 278–283.
 52. Myśliwiec A, Kuszewski M, Saulicz E, Linek P, Wolny T, Białach M, Posłuszny A. Ocena symetrii mięsnia poprzecznego brzucha w badaniu ultrasonograficznym. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja, 2014; 4(6), vol 16: 427-434.
 53. Gogola A, Saulicz E, Kuszewski M, Matyja M, Myśliwiec A. Development of low postural tone compensatory patterns in children – theoretical basis. Developmental Period Medicine, 2014; 13 (3):374-379
 54. Gogola A, Saulicz E, Kuszewski M, Matyja M, Myśliwiec A. Development of low postural tone compensatory pattern – predicted dysfunction patterns in upper part of the body. Developmental Period Medicine, 2014; 13(3): 380-385
 55. Gogola A, Saulicz E, Kuszewski M, Matyja M, Myśliwiec A. Development of low postural tone compensatory patterns – predicted dysfunction pattern in lower part of the body. Developmental Period Medicine, 2014; 13(3): 386-393
 56. Doroniewicz I, Durmała J, Matyja M, Myśliwiec A, Suszyński K, Kwiek SJ, Wilewska K. Dyspraksja w zespole Downa – aspekt neurorozwojowy. Acad. Med. Siles, 2014; 68: 368-375
 57. Gogola A, Saulicz E, Matyja M, Linek P, Myśliwiec A, Tuczyńska A, Molicka D. Assessment of connection between the bite plane and body posturę in children and teenagers. Developmental Perion Medicine, 2014; 18 (4): 453-458
 58. Linek P, Saulicz E, Wolny T, Myśliwiec A. Reliability of B-mode ultrasound imaging of lateral abdominal muscles in healthy children during the active straight leg test. Physiotherapy and Health Activity, 2014; 22: 1-7
 59. Rottermund J, Knapik A, Myśliwiec A. Praca fizjoterapeuty z chorymi z problemami w komunikowaniu się. W: Praca na rzecz osób niepełnosprawnych, pod red. Sylwii Wrony i Jerzego Rottermunda. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2014
 60. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Klapuch M. Assessment of influence of cervical spine traction on the change of heart hemodynamic parameters. Physiotherapy and Health Activity 2014; 22: 15-20
 61. Linek P, Saulicz E, Wolny T, Myśliwiec A, Gogola A. Ultrasound evaluation of the symmetry of abdominal muscles in mild adolescent idiopathic scoliosis. Journal of Physiotherapy Science, 2015; 27: 465-468.
 62. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T, Knapik A, Gogola A. Self-evaluation of the preparation of physicans and physiotherapists to provide medical services to people with intellectual disability. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 2015; 40(1): 104-110.
 63. Wolny T, Saulicz E, Linek P, Myśliwiec A. Kinästhesie der kraft und Bewegung und die taktile Diskrimination bei Patienten mit einer leichten Form des Karpaltunnel Syndroms. (Kinestesia of force and motion and the tactile discrimination in patients with a mild form of carpal tunnel syndrome. Physikalische Medizin Rehabilitationsmedizin Kurortmedizin 2015; 25: 1-7
 64. Myśliwiec A, Damentko M. Global initiative oft he Special Olympics Movement for people with intellectual disabilities. Journal of Human Kinetics, 2015; 45: 235-243
 65. Rottermund J, Saulicz E, Knapik A, Myśliwiec A, Saulicz M. Prewencja upadków u osób starszych z wykorzystaniem algorytmu profilaktycznego. Higeia Public Health, 2015, 50 (1): 37-40
 66. Saulicz M, Myśliwiec A, Saulicz E, Knapik A, Wolny T, Rottermund J. Wpływ posiadania psa na aktywność fizyczna i ocene jakości zdrowia osób w starszym wieku. Probl. Hig. Epidemiology, 2015, 96 (1): 170-174.
 67. Kuszewski M, Gnat R, Sobota G, Myśliwiec A. Influence of passive stiffness of hamstring on postural stability. Journal of Human Kinetics, 2015; 45: 49-57
 68. Wolny T, Saulicz E, Linek P, Myśliwiec A, Zając A. The influence of physiotherapy on range of motion and kinesthetic sensation of movement in the radiocarpal articulation in patients with carpal tunnel syndrome. Journal of Novel Physiotherapies, 2015; 5: 2-8
 69. Myśliwiec A, Kuszewski M, Saulicz E, Posłuszny A, Jagiełło A, Mikołajczyk I, Kozioł E, Linek P. The influence of vibration on the quality of gait in women with cerebral palsy. International Journal on Disability and Human Development, 2015; 14(2): 125-129.
 70. Saulicz M, Saulicz E, Myśliwiec A, Wolny T, Linek P, Knapik A, Rottermund J. Effect a 4-week Nordic Walking training on the physical fitness and self-assessment of the quality of health of women of the perimenopausal age. Przegląd Menopauzalny, 2015; 14(2): 105-111.

Inne artykuły i publikacja:

 

 1. Myśliwiec A., Ostrowska A.: Pierwsza pomoc w wolontariacie. W: Wprowadzenie do Olimpiad Specjalnych, podręcznik dla wolontariusza. Pod red. Joanny Styczeń. Materiały wewnętrzne Olimpiad Specjalnych, 2006, s 58-70.
 2. Myśliwiec A., Olesińska – Myśliwiec S., Kasprzak M.: Zadania rehabilitacji ruchowej w procesie usprawniania dzieci z upośledzeniem umysłowym na przykładzie Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rybniku. Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie, 10, 2005, s 85-87.
 3. Myśliwiec A.: Egzamin z przygotowania zawodowego z kinezyterapii – poradnik dla techników fizjoterapii. Materiały wewnętrzne Medycznego Studium Zawodowego w Rybniku, 2003

 

Konferencje:

  1. Sport w hierarchii ważności – Lublin VI 2005
  2. Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Łódź IX 2004
  3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Problemy Edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Ostrawie, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Ustroń 22-23.04.2008 ( 3 artykuły oddane do druku)
  4. Światowa Konferencja Narodowych Koordynatorów Programów Zdrowotnych Olimpiad Specjalnych Healthy Athletes – Idaho, USA, 7-12.02.2009.
  5. Sport a niepełnosprawność – Ruda Śląska 2 grudnia 2009 (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
  6. Znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej w życiu człowieka – Wodzisław Śląski 20 maja 2010.
  7. Knapik A., Saulicz E., Kuszewski M., Myśliwiec A., Rottermund J.: Poziom kinezjofobii na przykładzie mieszkańców południowej Polski – różnice dymorficzne. Praca wygłoszona na IV Międzynarodowych Dniach Rehabilitacji w Rzeszowie (16-17.02.2012). Streszczenie w: „Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego”, str. 49-50;
  8. Knapik A., Saulicz E., Myśliwiec A., Rottermund J., Kuszewski M.: The problem of kinesiophobia and its correlation with physical activity and health self-evaluation In the elderly. Praca wygłoszona na VIII Vedecko-odborna Konferencia “Dopady hospodarskej krizy na kvalitu nivota, zdravia a socialnu noblast” (Preszów, Słowacja, 2012). Streszczenie w: Zdravotnictvo a socialna praca, 2012, 7, 4, Suppl., str.61;
  9. Czynny udział w Konferencji Dydaktyczno-Naukowej pt.: „Neurodynamika – możliwości zastosowania i efekty terapii”. Katowice. 14.11.2012.